regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 1
POSTANOWNIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowo warunki umów najmu pojazdów bez kierowcy zawieranych przez …………………….z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………………………………………, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ………………………………. pod numerem ……………………………z ich klientami. Klientem jest zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna mogąca występować́ w roli konsumenta jak i profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego, występującego w zawieranych Umowach najmu jako Najemca;
2. Regulamin stosuje się̨ do wszystkich w/w Umów Najmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.
3. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczo-Odbiorczy sporządzony na dzień wydania i zdania przedmiotu umowy oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Najmu;
4. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową. W razie sprzeczności Regulaminu, Umowy lub Cennika z obowiązującymi przepisami prawa, strony Umowy ustalają, że wyłączeniu stosowania
podlega wyłącznie niezgodna z przepisami część Regulaminu, Umowy lub Cennika. W pozostałym zakresie będą one miały moc obowiązującą;
5. Klientem Wynajmującego może być osoba fizyczna lub osoba prawna. W przypadku, gdy Najemcą jest osoba prawna w Umowie najmu poza Najemcą wskazuje się osobę upoważnioną do kierowania pojazdem;
6. Najemcą pojazdu lub Osobą upoważnioną do kierowania może być: a. osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP;
b. osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i stałe miejsce zamieszkana;
c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 6a lub 6b;
7. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty pojazd do czasu sprowadzenia go przez Wynajmującego podczas zwrotu pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osoba upoważniona do kierowania pojazdem odpowiada za pojazd tak samo jak Najemca na zasadzie solidarności;
8. Pojazdy będące w ofercie Wynajmującego stanowią jego własność lub na podstawie umów leasingowych są w jego zależnym posiadaniu.

§2
OBOWIĄZKI NAJEMCY I ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU
1. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
a) nieprzekraczania dziennego limitu kilometrów przejazdu najmowanego pojazdu wskazanego w cenniku;
b) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego, ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowę najmu wraz z załącznikami,
inne jeżeli są wymagane;
c) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą poprzez stosowanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych w jakie pojazd jest wyposażony, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków lub innych ruchomości niezwiązanych bezpośrednio i ile zostały najemcy wydane;
d) wykonywania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie wszelkich elementów mających znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika w tym płynów, ciśnienia w oponach działania układu hamulcowego i innych);
e) ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów eksploatacyjnych;
f) stosowania w pojezdzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfiką silnika,;
g) ponoszenia w okresie obowiązywania umowy kosztów zakupu paliwa.
h) Pojazd jest wydawany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić przed rozpoczęciem jazdy w momencie odbioru pojazdu, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie najemca powinien zatankować pojazd do pełna, w przeciwnym razie Najemca zapłaci opłatę zgodnie z cennikiem;
i) utrzymania pojazdu w czystości oraz wydania go po zakończeniu umowy w stanie czystym;
2. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP dozwolone jest jedynie w granicach Unii Europejskiej o ile poszczególne kraje objęte są ochroną ubezpieczeniową. Zweryfikowanie, które kraje objęte są ochroną obciąża Najemcę. Użytkowanie pojazdu poza tym obszarem wymaga pisemnej zgody i może być uzależnione od wpłaty dodatkowego zabezpieczenia, oraz zmiany stawki czynszu najmu: ponosi w całości Najemca.;
3. Jeżeli Najemca zamierza użytkować pojazd poza granicami RP w przypadku krajów dozwolonych zobowiązany jest podać Wynajmującemu informacje ze wskazaniem miejsca i terminu pobytu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym wyjazdem, za pośrednictwem SMS lub e – mail;
4. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 2 i 3 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw czy
transportu pojazdu poza granicami RP Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie poniesione przez Wynajmującego z tego tytułu koszty;
5. Najemcy zabrania się narażania pojazdu na wszelkie uszkodzenia i jego eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, w szczególności:
a. holowania innych pojazdów wynajmowanym pojazdem;
b. przekraczania dopuszczalnej ładowności;
c. uprawiania jazdy niezgodnej z przepisami ruchu drogowego;
d. dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego własnościami i przeznaczeniem;
e. mycia pojazdu w sposób grożący jego uszkodzenie;
f. używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach i torach wyścigowych;
g. używania pojazdu do nauki jazdy
h. wykonywania pojazdem zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Najmu;
i. przewożenia substancji i rzeczy,które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i koszty zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty; j. oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;
j. używania pojazdu przy ekstremalnych parametrach technicznych, w sposób powodujący przyśpieszone zużywania się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon i układu hamulcowego;
6. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 5 lit. a. – k. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
7. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian, o których mowa w pkt. 5 lit. d. Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu oraz domagania się zapłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, utratę gwarancji, jak również odszkodowania za stratę spowodowaną przestojem pojazdu;
8. Wynajmujący i inne osoby przez niego uprawnione w przypadku podejrzenie niewłaściwego używania pojazdu, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy.

§3 OPŁATY
1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 1 godziny ponad wynikający z umowy na czas, nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu;
2. Opłata za najem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu, chyba że strony inaczej na piśmie postanowią;
3. Kaucja zabezpieczająca umowę wynajmu płatna przy przekazaniu pojazdu Najemcy;
4. Kaucja zabezpieczająca zwracana jest w momencie zwrotu pojazdu a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 14 dni od daty zwrotu pojazdu;
5. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat i kar umownych wynikających z niniejszego Regulaminu, kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia ostatecznego wyliczenia tych należności i od tego
dnia biegnie termin 30 dni na zwrot kaucji albo jej różnicy;
6. Opłata za wynajem, inne opłaty i kary umowne wynikające z Regulaminu nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu.

§4
ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU
1. Najemca jest zobowiązany, po zakończeniu obowiązania umowy najmu, zwrócić pojazd do siedziby
2. Wynajmującego lub do innego ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich terminie w takim samym stanie w jakim został wydany;
3. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony, w każdej możliwej formie kontaktu z Wynajmującym. W przypadku przedłużenia umowy najmu konieczne jest dokonanie przedpłaty za kolejny okres umowny oraz sporządzenie Aneksu Umowy w zakresie czasu trwania umowy lub zawarcie następnej Umowy;
4. Niezwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu przywłaszczenie pojazdu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą Wynajmującego do:
a. obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku;
b. obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;
c. naliczenia odpłatności za okres samowolnego korzystania z pojazdu wg Cennika;
5. W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku opóźnienia w
zwrocie pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu odzyskanie posiadania pojazdu oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami tychże czynności;
6. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze pojazdu. Za ewentualne braki paliwa  stwierdzone przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę według
Cennika;
7. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi z tego wynikłymi kosztami, a w szczególności:
a. braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części opisanych w Protokole zdawczo- odbiorczym oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu;
b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów orurowania, osłon itp.);
c. szkód rzeczywistych, niezgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności –odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wpłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
d. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
e. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, Osobę upoważnioną do prowadzenia pojazdu czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy
innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu;
8. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu oraz utratę dokumentów;
9. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, polisy lub kluczyków do pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami według Cennika.

§5
SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY
1. Najemca zobowiązuje się udostępnić Wynajmującemu pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego, gwarancyjnego lub wymiany opon, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie nieudostępnienia
pojazdu Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz jest zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu wszelkich strat, jakie ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy;
2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii
pojazdu, kolizji lub wypadku drogowego. Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie Wynajmującego w ciągu 12 godzin oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli stan pojazdu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych
części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii;
3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowanie rachunkami. W innym wypadku zwrot nakładów na przedmiot umowy nie nastąpi.

§6
USZKODZENIE, KOLIZJA WYPADEK, KRADZIEŻ POJAZDU
1. W razie kradzieży pojazdu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Wynajmującego oraz bezwarunkowo i bezzwłocznie Policji. Dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do wzięcia czynnego udziału w postępowaniu przed ubezpieczycielem, tj. dostarczenia mu ewentualnych oświadczeń lub stosownej dokumentacji. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu;
2. Najemca otrzymuje pojazd z ubezpieczeniem podstawowym OC;
3. W przypadku, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy kradzieży), celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemcy, Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy oraz wezwać Policję.

§7
OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
1. Kiedy w Umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii pojazdu, uszkodzenia, kolizji, wypadku, chyba, że szkoda wyrządzona została z winy Wynajmującego;
2. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny w okolicznościach, za które odpowiedzialności nie ponosi Najemca, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd
zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego pojazdu potrwa dłużej niż 24
godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy
3. Najemca nie uiszcza czynszu za najem pojazdu zastepczego. Pojazd zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi pojazdu wynajętego.
4. W wypadku, jeżeli pojazd zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

§8 UBEZPIECZENIE POJAZDU
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w okolicznościach wskazanych w pkt. 3 poniżej, niezależnie od odpowiedzialności Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego od Wynajmującego. Niezależnie od wyżej wskazanej opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych;
2. Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. Kar umownych oraz opłat w związku ze zdarzeniem) Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji, wypadku i kradzieży z wyjątkiem:
a. umyślnego uszkodzenia pojazdu;
b. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 10 km/godz. albo też w razie
dopuszczenia się innego naruszenia przepisów ruchu drogowego;
d. uszkodzenia pojazdu a następnie zbiegnięcia Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania pojazdem z miejsca kolizji lub wypadku;
e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem nie była Osoba upoważniona do kierowania pojazdem;
f. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży pojazdu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
g. wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
h. wszystkich szkód częściowych nieobjętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem zgodnie z Cennikiem);
i. kradzieży pojazdu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca;
j. kradzieży pojazdu, pozostawionego na parkingu niestrzeżonym lub w którym nie zostały uruchomione wszystkie zmontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca;
k. odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;
l. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis;
3. W wyżej wskazanych przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia
pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień;
4. Pojazdy nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego pojazdu przez granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez
Wynajmującego w razie niewywiązania się z tego obowiązku.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary
umownej;
2. Zmiana umowy najmu wymaga formy pisemnej lub dokumentowej.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Administratorem danych osobowych podanych w związku z Umową najmu będzie ……………………..
z siedzibą w…………………………………………………….., wpisana do rejestru przedsiębiorców ……………….
w …………………. pod numerem KRS………………….., NIP…………………., REGON……………………. Dane
będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu oraz w celu wynikającym z ewentualnej dalszej korespondencji. Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, monitorowania jakości usług i prowadzenia badań satysfakcji klienta. Klient prawo dostępu do
treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do pisemnego żądania  zaprzestania przetwarzania danych, jak również sprzeciwu.
4………………………………………. oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.
5. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu lub przedłużenia umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.) zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.
6. Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu.
7. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które
rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.